Obsługa cudzoziemców

W CPK Łuczak zajmujemy się obsługą cudzoziemców. Pomagamy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pracy w Polsce przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców i ich rodzin w Polsce. Oferujemy wsparcie w uzyskaniu zezwoleń na pracę oraz kart pobytu, w tym także kart stałego pobytu, kart rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE. Cudzoziemcom z Unii Europejskiej, pomagamy w uzyskaniu rejestracji pobytu oraz kart pobytu członka rodziny obywatela UE, również kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin. Zajmujemy się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Świadczone przez nas usługi z zakresu obsługi cudzoziemców to efektywne rozwiązania pozwalające Klientom na regulowanie kwestii związanych z zatrudnieniem i pobytem cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zapewniamy wszelką fachową pomoc i dbamy by nasi Klienci nie ponosili negatywnych konsekwencji nielegalnego wykonywania pracy. Zainteresowanym cudzoziemcom oferujemy najwyższy standard usług związany z zastąpieniem ich przed organami administracji w procedurach mających na celu legalizację pobytu na terytorium Polski w sposób zgodny z prawem i procedurami administracyjnymi.

W ramach poszczególnych usług oferujemy pełne wsparcie na każdym z etapów procedury uzyskania legalnego pobytu i podjęcia legalnego zatrudnienia, w tym między innymi:

 • Doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę/pobyt
 • Uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE,
 • Uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę
 • Prowadzenie spraw dotyczących uzyskania zaproszenia.
 • Uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • Uzyskanie rejestracji pobytu oraz kart pobytu członka rodziny obywatela UE, również kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin
 • Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa
 • Kontaktowanie się z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi.
 • Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane
 • Przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców
 • Pomoc prawna odnośnie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę. 
 • Wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień
 • Współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba.
 • Udzielanie porad odnośnie przepisów polskiego prawa imigracyjnego.
 • Pomoc w uzyskaniu  meldunku.
 • Pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 • Pomoc w uzyskaniu  numeru PESEL – w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce.
 • Prowadzenie spraw o poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 • Inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.